مطالب سایت tebsonaty http://tebsonaty.blognovin.com راهنمای نصب نرم افزارهای مرجع طب سنتی http://tebsonaty.blognovin.com/8/راهنمای_نصب__نرم_افزارهای_مرجع_طب_سنتی/ <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/0e39-nasb1.jpg" alt="ا" width="501" height="443" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/0e39-nasb3.jpg" alt="ل" width="511" height="400" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/0e39-nasb4.jpg" alt="ل" width="515" height="400" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/1f7d-nasb5.jpg" alt="ت" width="505" height="394" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/1f7d-nasb6.jpg" alt="ت" width="509" height="392" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/1f7d-nasb7.jpg" alt="ب" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/82f2-nasb8.jpg" alt="ل" width="509" height="398" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/82f2-nasb9.jpg" alt="ل" width="512" height="396" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/82f2-nasb10.jpg" alt="ب" width="511" height="400" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/8ec3-nasb11.jpg" alt="ل" width="513" height="401" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/8ec3-nasb12.jpg" alt="ل" /></div> <div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://up.persianscript.ir/uploads/8ec3-nasb13.jpg" alt="ا" width="554" height="395" /></div> <a href='http://tebsonaty.blognovin.com/8/راهنمای_نصب__نرم_افزارهای_مرجع_طب_سنتی/'> ادامه... </a> Wed, 20 Aug 2014 15:57:05 +0430 وقایع شرح نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی http://tebsonaty.blognovin.com/7/شرح_نرم_افزار_قرابادین_کبیر_عقیلی_خراسانی/ <div style="text-align: center;" dir="RTL">در این اثر که نخستین نرم افزار با اقباس از کتب مرجع طب سنتی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی و به مخزن الادویه و لغت نامه طب سنتی شامل هفت هزار لغت&nbsp; &nbsp;است، این نرم افزار با امکانات پیشرفته جستجو در لیست و متن و تصاویر مرتبط میتواند دستیا ر مفیدی برای <a href='http://tebsonaty.blognovin.com/7/شرح_نرم_افزار_قرابادین_کبیر_عقیلی_خراسانی/'> ادامه... </a> Wed, 20 Aug 2014 14:04:26 +0430 وقایع شرح نرم افزار جامع قانون در طب سینا http://tebsonaty.blognovin.com/6/شرح_نرم_افزار_جامع_قانون_در_طب_سینا/ <div style="text-align: center;">نرم افزار شامل پنج جلد كتاب اول تا پنجم كتاب قانون در طب سينا باترجمه فارسي دكتر عبدالرحمن شرفكندي به انضمام تصاوير مرتبط با مفردات و مركبات و ساير مطالب ... اين نرم افزار با اقتباس از كتاب ارزشمند قانون طب سينا طراحي و با دقت و تلاش چند ساله تيم <a href='http://tebsonaty.blognovin.com/6/شرح_نرم_افزار_جامع_قانون_در_طب_سینا/'> ادامه... </a> Wed, 20 Aug 2014 14:00:27 +0430 وقایع نرم افزار کتاب اوّل قانون در طب ابوعلی سینا http://tebsonaty.blognovin.com/5/نرم_افزار_کتاب_اوّل_قانون_در_طب_ابوعلی_سینا/ <div><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/8c73-6-Copy-2-.png" alt="h" width="480" /></div> <div style="text-align: center;" dir="rtl" align="right"><a href="http://ketabaval.blogsky.com/1392/10/19/post-4" target="_blank">۱-علم طب و ارکان طبیعی</a></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up.persianscript.ir/uploads/81b2-behdash.jpg" alt="g" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;" dir="rtl" align="right"><a href="http://ketabaval.blogsky.com/1392/10/19/post-5" target="_blank">۲-علل و علائم بیماری ها</a></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up.persianscript.ir/uploads/81b2-elaal.jpg" alt="h" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;" dir="rtl" align="right"><a href="http://ketabaval.blogsky.com/1392/10/19/post-6" target="_blank">۳-بهداشت و پیشگیری</a></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up.persianscript.ir/uploads/81b2-elemteb.jpg" alt="h" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;" dir="rtl" align="right"><a href="http://ketabaval.blogsky.com/1392/10/19/post-7">۴-بیماری های عمومی و درمان</a></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up.persianscript.ir/uploads/6f38-oumomy.jpg" alt="g" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;" dir="rtl" align="right"><a href="http://ketabaval.blogsky.com/1392/10/19/post-9" target="_blank">۵-لغت نامه طب سنتی</a>&nbsp;(این لغت نامه از ضمائم نرم افزار است ودر پنج جلد کتاب قانون قرار داده شده وشامل حدود هفت هزار لغت با شرح کامل لغات است)&nbsp;&nbsp;</div> <div style="text-align: center;" dir="rtl" align="right">&nbsp;<img src="http://up.persianscript.ir/uploads/8c73-Untitled2.jpg" alt="h" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://ketabaval.blogsky.com/" target="_blank"><strong>توضیحات بیشتر</strong></a></div> <a href='http://tebsonaty.blognovin.com/5/نرم_افزار_کتاب_اوّل_قانون_در_طب_ابوعلی_سینا/'> ادامه... </a> Wed, 20 Aug 2014 13:52:41 +0430 وقایع نرم افزار کتاب دوّم قانون در طب ابوعلی سینا http://tebsonaty.blognovin.com/4/نرم_افزار_کتاب_دوّم_قانون_در_طب_ابوعلی_سینا/ <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/a649-7-Copy.png" alt="ق" width="480" height="360" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/a649-mzagmo.jpg" alt="ل" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/1218-tadbyrda.jpg" alt="ی" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/02ac-Untitled2.jpg" alt="ل" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><strong><a href="http://ebazaar-post.ir/link.aspx?id=23296"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/2f52-doc.jpg" alt="" width="200" height="64" /></a><a href="http://ketabdo.mihanblog.com/" target="_blank"><br /><br />توضیحات &nbsp;بیشتر</a></strong></div> <a href='http://tebsonaty.blognovin.com/4/نرم_افزار_کتاب_دوّم_قانون_در_طب_ابوعلی_سینا/'> ادامه... </a> Wed, 20 Aug 2014 13:46:52 +0430 وقایع نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا http://tebsonaty.blognovin.com/3/نرم_افزار_کتاب_چهارم_قانون_در_طب_ابوعلی_سینا/ <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/ca97-gha34.jpg" alt="ل" width="480" height="359" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/ca97-moy.jpg" alt="ب" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/ca97-pyshb.jpg" alt="ب" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/af7e-semom.jpg" alt="ا" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/af7e-shekas.jpg" alt="ت" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/af7e-tabha.jpg" alt="ب" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/808a-zakhm.jpg" alt="ب" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><strong><a href="http://ebazaar-post.ir/link.aspx?id=23409"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/5476-doc.jpg" alt="" width="200" height="64" /></a><a href="http://ketch.mihanblog.com/" target="_blank"><br /><br />توضیحات بیشتر</a></strong></div> <a href='http://tebsonaty.blognovin.com/3/نرم_افزار_کتاب_چهارم_قانون_در_طب_ابوعلی_سینا/'> ادامه... </a> Wed, 20 Aug 2014 13:10:44 +0430 وقایع نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا http://tebsonaty.blognovin.com/2/نرم_افزار_کتاب_پنجم_قانون_در_طب_ابوعلی_سینا/ <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/3b50-gha42.jpg" alt="g" width="480" height="358" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/6ddc-bymary.jpg" alt="h" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/3b50-darosa.jpg" alt="f" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/3b50-govaesh.jpg" alt="s" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/86ed-habha.jpg" alt="g" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/86ed-kalame.jpg" alt="g" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/86ed-lysyden.jpg" alt="g" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/6e81-meagyn.jpg" alt="k" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/6e81-moraba.jpg" alt="h" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/6e81-roghan.jpg" alt="g" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/c646-shabat.jpg" alt="f" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/c646-shabat_3a94f.jpg" alt="4" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/c646-taryagh.jpg" alt="f" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><br /><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/843b-zamad.jpg" alt="f" width="480" height="270" /></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://ebazaar-post.ir/link.aspx?id=23466" target="_blank"><strong><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/6ddc-doc.jpg" alt="" width="200" height="64" /><br />ادامه توضیحات</strong></a></div> <a href='http://tebsonaty.blognovin.com/2/نرم_افزار_کتاب_پنجم_قانون_در_طب_ابوعلی_سینا/'> ادامه... </a> Wed, 20 Aug 2014 13:04:05 +0430 وقایع نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت http://tebsonaty.blognovin.com/1/نرم_افزار_دایرة_المعارف_سلامت_با_طبیعت/ <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/8f9c-do.jpg" alt="ی" width="231" height="254" /></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://up.persianscript.ir/uploads/8f9c-do1.jpg" alt="ی" width="215" height="252" /></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://naturalhealth.mihanblog.com/" target="_blank"><strong>توضیحات بیشتر</strong></a></div> <a href='http://tebsonaty.blognovin.com/1/نرم_افزار_دایرة_المعارف_سلامت_با_طبیعت/'> ادامه... </a> Wed, 20 Aug 2014 12:55:04 +0430 وقایع